GAZYFIKACJA BIOMASY

Gazyfikacja biomasy dużych mocy

Dostarczamy na rynek polski najnowocześniejszą instalację zgazowywania biomasy z równoczesna produkcją ciepła i prądu. Technologia Pirolitycznego Zgazowania polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury w przypadku braku tlenu.

W tych warunkach możemy uzyskać pełną gazyfikację materiału wsadowego uzyskując gaz syntetyczny dobrej jakości *syngas* który może być używany jako paliwo w silniku spalinowym do produkcji energii elektrycznej lub, alternatywnie, energii cieplnej w postaci np. Pary.

Proces prowadzony jest w wysokich temperaturach bez spalania, co powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery poniżej wszystkich dozwolonych wielkości emisji i składa się wyłącznie z

 • Tlenku węgla (CO)
 • Tlenków azotu (NOx)
 • Pyłów

związki te nie są niebezpieczne dla środowiska. Pozostałością spalania jest popiół w ilosci od 3% do 10% użytego wsadu.

Technologia pirolitycznego zgazowania może być stosowana do wszystkich rodzajów biomasy :odpadów (komunalnych [MSW], ogólne przemysłowe [CSR], specjalne takie jak opony samochodowe, odpady przemysłowe [PFU],odpady szpitalne szczególnie jest użyteczne i opłacalne w przypadku połączenia rozwiązanie problemu utylizacji z produkcją energii, oraz odpady komunalne jak również i osady ściekowe ponieważ wilgotność materiału podawanego do procesu może wynosić do 70% wody. Materiał może być podawany nawet w formie pasty.

Zdolność produkcyjna urządzenia jest ściśle związana z ilością materiału dostarczonego przez użytkownika: system może zacząć od spalania kilkuset kilogramów na godzinę aż do kilku ton biomasy (jak i odpadów) na godzinę. Każdy system jest zaprojektowany w oparciu o konkretne potrzeby klienta i na podstawie ilości dostępnego materiału i jej własności fizycznych i chemicznych. System nie wymaga specjalnych konstrukcji i może być instalowany całkowicie na zewnątrz. Jedynym wymogiem jest przygotowanie placu do przechowywania i przygotowania materiałów.

Schematycznie, system składa się z dwóch części połączonych ze sobą:

 • Sekcja zgazowania
 • Sekcja korzystania z gazu syntezowego

Dwie części nie mogą być traktowane odrębnie od siebie, ponieważ gaz syntezowy nie może być przechowywany do wykorzystania w późniejszym czasie jako niestabilny związek, który rozkłada się w czasie.

Sekcja zgazowania - Sekcja zgazowania jest podzielone na trzy podsekcje:

 1. magazynowania i załadunku biomasy
 2. suszenia biomasy
 3. gazyfikacja

Z kolei "korzystanie z gazu syntezowego" jest dalej podzielona na trzy sekcje:

 1. chłodzenie i oczyszczanie gazu syntezowego
 2. transportu gazu syntezowego
 3. CHP przez silnik spalinowy i generator
zastosowanie

zastosowanie

Gazyfikacja biomasy małych mocy

Oferujemy układy kogeneracyjne o mocach 10 kW i 60 kW zasilane zrębką i odpadami drzewnymi.

Układy kogeneracyjne 10 kW składają się z:

 1. Gazyfikatora współprądowy (opadowy kierunek przepływu)
 2. System czyszczenia i chłodzenia gazu
 3. Filtr dokładnego oczyszczania
 4. Filtr bezpieczeństwa
 5. Silnik z generatorem
 6. Wilgotonściomierz
 7. Wieża chłodząca dla gazyfikatora

Rozpalanie gazyfikatora i zapłon silnika z baterii. Zużycie paliwa około 18 kg/h w zależności od wilgotności paliwa, co w przeliczeniu na kWgodz. Daje około 1,12 kg paliwa.

Charakterystyka układu:

 1. Rodzaj paliwa – zrębki i odpady drzewne
 2. Wielkość – średnica 10 mm, długość 10mm. Maksymalna średnica 25 mm maksymalna długość 25mm
 3. Wilgotność – poniżej 20%
 4. Podawanie materiału – mechaniczne/ręczne
 5. Częstość podawania – co 100 - 120 minut
 6. Usuwanie popiołu – ciągłe, system usuwania węgla drzewnego
 7. Chłodzenie gazu – Płuczka gazowa
 8. Czyszczenie gazu – filtry

Układy kogeneracyjne 60 kW składają się z:

 1. Gazyfikatora współprądowy (opadowy kierunek przepływu)
 2. System czyszczenia i chłodzenia gazu
 3. Filtr dokładnego oczyszczania – 3 sztuki
 4. Filtr bezpieczeństwa
 5. Silnik z generatorem
 6. Wilgotonściomierz
 7. Wieża chłodząca dla gazyfikatora
 8. Wymiennik ciepła
 9. System czyszczenia wody
 10. Układ sterowania PLC

Rozpalanie gazyfikatora i zapłon silnika z systemu pomocniczego. Zużycie paliwa około 100 kg/h w zależności od wilgotności paliwa, co w przeliczeniu na kWgodz. Daje około 1,5 kg paliwa.

Charakterystyka układu:

 1. Rodzaj paliwa – zrębki i odpady drzewne
 2. Wielkość – średnica 10 mm, długość 10mm. Maksymalna średnica 60 mm maksymalna długość 75mm
 3. Wilgotność – poniżej 20%
 4. Podawanie materiału – mechaniczne/ręczne
 5. Częstość podawania – co 30 - 45 minut
 6. Usuwanie popiołu – ciągłe, system usuwania węgla drzewnego
 7. Chłodzenie gazu – Płuczka gazowa
 8. Czyszczenie gazu – filtry
zastosowanie